1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke BV KH-Advocaten met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 44/11 en ondernemingsnummer BE0733.685.828, en de aan haar verbonden advocaten.
De contactpersoon voor de verwerking is Koen Van Zandweghe (kvz@kh-advocaten.be).

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van zijn beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. De door u meegedeelde persoonsgegevens verwerken we dan ook enkel in onze klanten- en dossieradministratie en dit in het kader van de opdrachten die aan KH-Advocaten worden toevertrouwd.
Al die gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten in principe het advocatenkantoor niet.
Het is immers in de interactie met overheden, deurwaarders en actoren van justitie toch mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. Dit blijft hoe dan ook beperkt tot dossiergerelateerde contacten en dit voor zover dit noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier en uw belangen is.

4. DUUR VAN DE VERWERKING

KH-Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.
Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.
KH-Advocaten bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. KH-Advocaten is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

KH-Advocaten heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden maar ook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

KH-Advocaten heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).
(Artikels 24 en 28 GDPR)

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en het gebruik dat KH-Advocaten van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan KH-Advocaten. Daarnaast hebt u altijd het recht om KH-Advocaten te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dan wel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar dan wel om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in zo’n geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt ook over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan KH-Advocaten in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door KH-Advocaten te contacteren. Dat kan per e-mail naar kvz@kh-advocaten.be, per post naar 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 44/11 of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website www.kh-advocaten.be.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door KH-Advocaten ook niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be Dit staat los van een voorziening voor een burgerlijke rechtbank.

7. COOKIES

Het surfen op de website van KH-Advocaten kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.